OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO
Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j." określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Top Finance ", w ramach którego Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej, a także z oferty i bieżącej działalności firmy.

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j." sformułowania oznaczają: Top Finance - oznacza firmę Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j., będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Finansowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. Serwis - oznacza Serwis Finansowy Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j., poświęcony tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej. Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j." materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji. Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

I

II. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. zaleca używanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsłógę plików cookie oraz obsługę javascript

I

V. ZOBOWIĄZANIA Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j.

Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu finansowego Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j." oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
3. Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie udzielana jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j.. 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j., ul. Młynarska 6 lok. 46, 05-500 Piaseczno.
4. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
a) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (info@topfinance.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem.
b) uzyskać na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:
- daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,
- źródła pochodzenia danych Użytkownika,
- w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,
- kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.
5. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (info@topfinance.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j.. oraz pod adres e-mail info@topfinance.pl.
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na info@topfinance.pl).
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Top Finance M.Jarmakowska i Wspólnicy sp. j. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.